Skip links

SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

DK VİZYON MEDYA

İşbu sözleşme,  www.dkvizyonmedya.com  ‘un müşterisi olarak, siz müşterilere özel hazırlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
www.dkvizyonmedya.com ’dan faydalanmak amacıyla işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak ya da www.dkvizyonmedya.com’u  kullanarak, sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen taraflar arasında:

Bir tarafta, DK Vizyon Medya (“Şirket”) ve diğer tarafta, Şirketin sunduğu yazılım, siber güvenlik, grafik tasarım, prodüksiyon hizmetleri, seslendirme hizmetleri, danışmanlık, basın hizmetleri ve diğer hizmetlerden yararlanmak isteyen birey veya kuruluş (“Kullanıcı”) olarak adlandırılacaktır.

 1. HİZMETLER

Şirket, Kullanıcıya aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

– Yazılım hizmetleri
– Siber güvenlik hizmetleri
– Grafik tasarım hizmetleri
– Prodüksiyon hizmetleri
– Seslendirme hizmetleri
– Danışmanlık hizmetleri
– Basın hizmetleri
– Diğer ilgili hizmetler

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu www.dkvizyonmedya.com  Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), DK VİZYON MEDYA ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’DE KULLANICI ifadesi SİZ’İ işaret etmektedir.) hizmet bedeli karşılığında sunulan; bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılım hizmeti, siber güvenlik hizmeti, yapay zeka hizmeti, grafik tasarım hizmeti, prodüksiyon hizmeti, seslendirme hizmeti, basın hizmeti, danışmanlık hizmeti ve sponsorluk hizmetleri sunan www.dkvizyonmedya.com   Profesyonel Dijital Hizmetleri için, KULLANICI’NIN seçmiş olduğu hizmet paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI’NIN internet üzerinden www.dkvizyonmedya.com  web sitesine erişimi ile  www.dkvizyonmedya.com ‘da hizmet satın alması ve www.dkvizyonmedya.com ’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (DK VİZYON MEDYA tarafından, tamamen DK VİZYON MEDYA’NIN kararıyla, zaman zaman yapılacak ve www.dkvizyonmedya.com’ un web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’YE dahildir.)

SÖZLEŞME’DE DK VİZYON MEDYA ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmıştır.

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com  web sitesinde yer alan “hizmeti satın al’’ butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya www.dkvizyonmedya.com  ‘u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’Yİ okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’Yİ kabul etmiyorsa, www.dkvizyonmedya.com ’da hizmet satın almamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi olarak veya üçüncü kişi nam ve hesabına sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’DE belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

 1. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

www.dkvizyonmedya.com  ve bölümlerinin ve www.dkvizyonmedya.com  ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi DK VİZYON MEDYA , bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya DK EĞİTİM AKADEMİ’ nin  içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, DK VİZYON MEDYA ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya DK EĞİTİM AKADEMİ’NİN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere www.dkvizyonmedya.com  ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, herhangi bir hizmeti satın almakla  www.dkvizyonmedya.com’nın ilgili hizmetleri içerisinde belirtilen haklara sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICIYA  tanınan hakları, www.dkvizyonmedya.com ’nın bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde www.dkvizyonmedya.com ‘un hizmet detaylarında da yer aldığı gibi, hizmet türüne göre; Sosyal medyalardan paylaşım, belirtilen sürelerde kullanım, kurumsal eşyalarında ürün baskısı gibi  kullanma hakları verir. DK VİZYON MEDYA, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’YA, www.dkvizyonmedya.com  ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere hizmet satın almak hakkı vermektedir.

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com ’daki içeriklerin hiçbir unsurunu çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, video, müzik, eser veya kompozisyonu, söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve hizmet detayı kapsamında izin verilen mecralar dışında yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com ile ilgili DK VİZYON MEDYA’NIN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, www.dkvizyonmedya.com’un kullanımı sırasında www.dkvizyonmedya.com kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, DK VİZYON MEDYA’NIN içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya DK VİZYON MEDYA’YA ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

DK VİZYON MEDYA’NIN, DK VİZYON MEDYA hizmetleri, DK VİZYON MEDYA bilgileri, DK VİZYON MEDYA telif haklarına tabi çalışmaları, DK VİZYON MEDYA ticari markaları, DK VİZYON MEDYA ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü taraf firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DK VİZYON MEDYA’DAN  talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

KULLANICI www.dkvizyonmedya.com’un  hizmetlerini satın aldığında, logo değişikliği veya firma bilgileri değişikliği  sağlayarak, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. Teslim edildiği ve onaylandığı gibi kullanması gerekir. Süreç içerisinde KULLANICI zaten revize haklarına da sahiptir.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, DK VİZYON MEDYA’NIN yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. www.dkvizyonmedya.com ‘un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’NİN koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com ‘ u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’Yİ ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. DK VİZYON MEDYA, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’Yİ feshedebilir. Bu durumda DK VİZYON MEDYA’NIN diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 1. DK VİZYON MEDYA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DK VİZYON MEDYA, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle DK VİZYON MEDYA tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DK VİZYON MEDYA’NIN herhangi bir sorumluluğu yoktur.

DKVİZYON MEDYA, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve DK VİZYON MEDYA hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

DK VİZYON MEDYA önceden haber vermeksizin www.dkvizyonmedya.com ve dokümantasyonlarında değişiklik yapabilir.

DK VİZYON MEDYA önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.dkvizyonmedya.com ‘u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

DK VİZYON MEDYA  kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir.

 1. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI www.dkvizyonmedya.com’u  tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’YA ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, DK VİZYON MEDYA’NIN bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, DK VİZYON MEDYA’NIN üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’YA rücu edebileceğini ve DK VİZYON MEDYA’NIN talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

KULLANICI,  www.dkvizyonmedya.com  ile ilgili olarak DK VİZYON MEDYA’NIN içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’NIN sorumluluğunda olup DK VİZYON MEDYA’NIN bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

DK VİZYON MEDYA www.dkvizyonmedya.com’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’LARA garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

www.dkvizyonmedya.com hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK VİZYON MEDYA sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya DK VİZYON MEDYA  www.dkvizyonmedya.com kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan DK VİZYON MEDYA sorumlu değildir.

Her durumda, www.dkvizyonmedya.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, DK VİZYON MEDYA’NIN bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğuwww.dkvizyonmedya.com için varsa ödenmiş olan hizmet bedeli ile sınırlıdır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DK VİZYON MEDYA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’Yİ uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’NİN değişen hükümleri, www.dkvizyonmedya.com web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’DEKİ değişiklikleri, değişiklikler DK VİZYON MEDYA’NIN web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’Yİ sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI’NIN tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, DKVİZYON MEDYA., işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DK VİZYON MEDYA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DK VİZYON MEDYA’DAN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, ihtilal, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, DK VİZYON MEDYA’NIN makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com’u  kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’Yİ kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, www.dkvizyonmedya.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’Yİ onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’DE belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, DK VİZYON MEDYA’NIN ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI’NIN, SÖZLEŞME’DE yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, DK VİZYON MEDYA’NIN sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’NIN www.dkvizyonmedya.com’a erişim ve bu SÖZLEŞME’DE tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, DK VİZYON MEDYA isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’NİN feshedileceği KULLANICI’YA yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda DK VİZYON MEDYA yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’Yİ feshedebilir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’NİN uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’NİN uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İZMİR Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

 1. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KULLANICI, DK VİZYON MEDYA’DAN zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. DK VİZYON MEDYA’NIN kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin DK VİZYON MEDYA Gizlilik Politikası http:// www.dkegitimakademi.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla DK VİZYON MEDYA hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

www.dkvizyonmedya.com ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, DK VİZYON MEDYA Müşteri Hizmetleri’ne 0232 218 11 35 numaralı telefona başvurabilirsiniz.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI, DK VİZYON MEDYA’NIN sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, DK VİZYON MEDYA’NIN bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’NIN iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

DKVİZYON MEDYA, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’DE yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’NİN kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’NİN bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, DK VİZYON MEDYA bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’IN işbu SÖZLEŞME’DE belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’DEN ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’NİN diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir. 

KULLANICI’NIN, bu SÖZLEŞME’NİN herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, DK VİZYON MEDYA tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Detaylar İçin Tıklayınız.